Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe BasSta-web de persoonsgegevens van gebruikers van de website www.bassta-web.nl verwerkt.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
BasSta-web verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website www.bassta-web.nl heeft geregistreerd, dan wel invoert.

BasSta-web gebruikt deze persoonsgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven vanuit BasSta-web of een aan BasSta-web gelieerd bedrijf en/of organisatie.

De gegevens die door BasSta-web worden verwerkt, zijn voor aanmelding voor de nieuwsbrieven: naam van de organisatie, de volledige naam en functie van de contactpersoon, adresgegevens van de organisatie, telefoonnummer, e-mailadres. Daarnaast vraagt BasSta-web aan te geven of u reeds lid bent van BasSta-weben zo nee, of u interesse heeft in het lidmaatschap van BasSta-web.

Gebruikersnaam en wachtwoord
De gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan.

Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker BasSta-web hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Doorgifte aan derden
BasSta-web zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

•de doorgifte geschiedt aan een door BasSta-web voor de in deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker BasSta-web een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;

•of indien BasSta-web op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties;

•of indien de doorgifte geschiedt aan een aan BasSta-web gelieerd bedrijf en/of organisatie;

Cookies
Op de website maakt BasSta-web gebruik van cookies, die door de browser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan de website www.rs-ict.eu te vergemakkelijken (zoals de instellingen van een pc en door gebruiker aangegeven voorkeuren).

De gebruiker kan de browser zo instellen dat deze tijdens het bezoek aan de website www.rs-ict.eu geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat er geen gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website of dat de gebruiker geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van BasSta-web kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze gebruikers worden overgedragen.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet ‘bescherming persoonsgegevens’.

Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de gebruiker BasSta-web bereiken op info@bassta-web.nl .

Bewaartermijn
Wanneer een gebruiker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart BasSta-web de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin een gebruiker zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal BasSta-web de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij BasSta-web op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Links op de website www.bassta-web.nl
Op de website www.rbassta-web.nl zijn mogelijk ook links opgenomen naar website(s), welke niet toebehoren aan BasSta-web maar aan derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt BasSta-webgeen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
BasSta-web behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. BasSta-web adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 1 januari 2020.